Languages

วันที่ 1

SBS 100 ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมความปลอดภัยในโลกไซเบอร์จากมุมมองส่วนบุคคลและกระบวนการทางธุรกิจ ช่วยเหลือ CIO หรือ CRO ในการตัดสินใจที่เหมาะสม เมื่อต้องพิจารณาการดำเนินงานความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการฝ่ายไอที ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร ติดต่อเราที่ training@silverbulletsecurity.com เพื่อกำหนดตารางการฝึกอบรมนี้สำหรับองค์กรของคุณ

ภาพรวมหลักสูตร

แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานทางธุรกิจที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยทางไซเบอร์

 • กฏระเบียบและมาตราฐานระดับสากล
 • โครงสร้างองค์กร และการจัดการทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการบริหารจัดการไอที และเจ้าของระบบ​


Blockchain และ Cryptocurrencies

 • Blockchain คืออะไร
 • ผลกระทบทางความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อ Blockchain
 • สกุลเงินดิจิตอล (Cryptocurrencies) คืออะไร
 • ข้อแนะนำในการป้องกัน สกุลเงินดิจิตอล


ความท้าทายของอุตสาหกรรม

 • อุตสาหกรรมการผลิต
 • ทางการแพทย์ และวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
 • สถาบันการเงิน และการธนาคาร


​แนวโน้มในอนาคตสำหรับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

 • การรวบรวมข้อมูลและการวิเคาระห์
 • อาชญากรรมไซเบอร์
 • ข้อมูลส่วนบุคคล

วันที่ 2

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

 • ​ทำไมเราต้องรู้เรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
 • ความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์​
 • ความเสี่ยงทางไซเบอร์ เช่น ไวรัส มัลแวร์ เป็นต้น

 
ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

 • การใช้สมาร์ทโฟน, โซเชียลมีเดีย และจุดอ่อนต่างๆ
 • Line, FB, Twitters, Linked-In, Instagram, Snapchat, WhatsApp, WeChat
 • การทำธุรกรรมธนาคารและสาธารนูปโภค
 • อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IOT)การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล​


การใช้งานคลาวด์ที่ปลอดภัย

 • ความรู้เบื้องต้นการใช้งานคลาวด์ รูปแบบการบริการ วิธีการใช้งาน
 • การประเมินผู้ให้บริการคลาวด์
 • แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันข้อมูลการใช้งาน

SBS 100: Cyber Security and Business Operations