การรักษาความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทางธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริษัทต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆที่ช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น การศึกษาข้อกำหนดและแนวปฎิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโนยีสารสนเทศ การจัดการกับเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดย การประเมินภัยคุกคาม ความเสี่ยงต่างๆ และการป้องกันการเกิดช่องโหว่

 ​​     

Silver Bullet Security  © 2010 | All Rights Reserved

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร ในการจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์

Languages