Languages

     การรักษาระบบความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อความสำเร็จของหลายๆธุรกิจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานทางธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ บริษัทต้องอาศัยองค์ประกอบที่สามารถช่วยผลักดันอำนาจในการตัดสินใจทางธุรกิจรวมทั้งศึกษาข้อกำหนด ข้อปฎิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง และจะต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ ความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมเฉพาะทาง การให้ความรู้  และการจัดการกับเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่เกิดขึ้น เช่นการประเมินภัยคุกคาม ความเสี่ยงในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการป้องกันการเกิดช่องโหว่

 ​​      บริษัทซิลเวอร์ บูลเล็ท ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด ได้ก่อตั้งเพื่อ ให้คำปรึกษาแก่องค์กรต่างๆทั้งกลุ่มบริษัทขนาดเล็ก และขนาดกลางในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านแนวปฎิบัติระดับสากล หลายๆองค์กรมีข้อจำกัดในด้านการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งภายในองค์กร และนอกองค์กร  ให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี เราได้ออกแบบนวัตกรรมและแนวปฎิบัติสถาปัตยกรรมทาง วิศวะคอมพิวเตอร์ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการให้แก่บริษัทที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในระบบการผลิต และการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้มีการนำไปใช้และประสบความสำเร็จในหลายๆอุตสาหกรรม ภายใต้การดำเนินงานรวม 9 ปีเต็มของบริษัท ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจให้แก่บริษัทต่างๆทั้งในและต่างประเทศในดูแลธุรกิจของคุณ ภายใต้กรอบการดำเนินทางของวิศวกรผู้เชียวชาญ ชำนาญ ที่มีความซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณ เเละสามารถปฎิบัติตามกฏ ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของบริษัทอย่างเข้มงวด

บริการ​ฝึกอบรม

Ensure your staff and IT department have a keen awareness of security basics

บริการเฝ้าระวังภัยคุกคาม  24 x 7 

Understand how our Managed Security Services can keep you safe

บริการคำปรึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Don't just rely on cloud based technologies, protections starts on site

เราเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของท่าน ในการจัดการระบบความมั่นคง ความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์