Languages

                    โซลูชั่นที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านเสมอ

      บริษัทซิลเวอร์ บูลเล็ท ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด เราทราบดีว่าการดูแลระบบความมั่นคงความปลอดภัยของข้อมูลองค์กรในโลกไซเบอร์ของท่านมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้  ซึ่งเป็นเหตุผลที่เรานำเสนอโซลูชั่นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร์ รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการผลิต  วิศวกรดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของเรากำหนดวิธีการดำเนินการสำหรับองค์กรเพื่อป้องกันข้อมูลและระบบข้อมูล โดยมุ่งเน้นไปที่การผลิตและการประกันคุณภาพความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โซลูชั่นของเราสำหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลมาจากแนวคิดหลัก 6 ประการดังนี้:


​1.ข้อกำหนดทางธุรกิจ

2.ข้อกำหนดด้านระเบียบข้อบังคับ

3.โครงสร้างพื้นฐาน

4.ความเชี่ยวชาญด้านไอที

5.ภัยคุกคาม​

6.งบประมาณ

บริการด้านการเฝ้าระวัง และจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์

บริการบริหารจัดการความปลอดภัย

บริการให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทางด้านไซเบอร์

     การดูแลกำกับและป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม โดยอาศัยองค์ความรู้ทางด้านเทคนิคเฉพาะทางที่ออกแบบโดยวิศวกรที่เชี่ยวชาญโดยตรง เป็นกุญแจที่สำคัญในการบริหารจัดการ และนำมาซึ่งความสำเร็จ เรามีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการดำเนินการกำกับดูแลข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสร้างบทบาทความรับผิดชอบนโยบายต่างๆด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน ISO 27001  หรือแนวปฎิบัติ  ISACA วิศวกรของเราสามารถออกแบบแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมรูปแบบการให้บริการในสภาพแวดล้อม IT และ OT​

การฝึกอบรม

     ระบบการตรวจสอบ เฝ้าระวัง สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยง เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มีการบริหารจัดการดูแลระบบข้อมูลในองค์กรอย่างเต็มประสิทธิภาพ เราสามารถช่วยตอบโจทย์องค์กรแต่ละอุตสาหกรรมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ป้องกัน และตอบสนองต่อสถานกาณ์ต่างๆได้ทันท่วงที ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (CSOC) โดยแบ่งการบริการออกเป็น 3 ระดับดังนี้ 1. ระดับโกลด์  2.ระดับซิลเวอร์ 3. ระดับบรอนซ์ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กร

      การอบรมเชิงปฎิบัติการเป็นองค์ประกอบสำคัญพื้นฐานในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้แก่บุคลากรขององค์กร ซึ่งในปัจจุบันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์มีความสำคัญอย่างต่อเนื่องต่อองค์กรในหลายอุตสาหกรรม เราให้คำปรึกษาในด้านการดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูลและได้ออกแบบการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจำนวน 1 วันสำหรับคอร์สระยะสั้น และ 3 วัน สำหรับคอร์สระยะยาวเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างเหมาะสม

Silver Bullet Security  © 2010 | All Rights Reserved

     เราได้นำวิธีการทั้ง 6 ขั้นตอนในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในองค์กร เรามุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของเรา ภายใต้การดำเนินงานและพื้นฐานของความไว้วางใจ และเป็นผู้นำทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์โดยตรง