Languages

งานสัมมนาการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ประเทศไทยยุค 4.0 ปี 2563 จะถูกจัดขึ้นอีกครั้งในเร็วๆนี้ ท่านสามารถดูไฮไลท์กิจกรรมได้จากรูปภาพงานสัมมนาที่ได้จัดขึ้นในปี 2562 ที่ผ่านมาด้านล่างนี้

Secure bangkok 2019-2020