การเฝ้าระวัง ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูล ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง

       บริการด้านการเผ้าระวังความปลอดภัยของข้อมูลนั้นได้ถูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับในการให้บริการคือระดับโกลด์ ระดับซิลเวอร์ และระดับบรอนซ์ เรายังมีบริการด้านการเฝ้าระวัง และประเมินผล การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล การบันทึกผลภายใต้การดำเนินงานการควบคุม GxP เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดตามมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้  รายละเอียดดังนี้


 • การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความพยายามที่ล้มเหลวในการเข้าถึงระบบข้อมูลที่มีการควบคุมโดย GxP
 • การรายงานสู่บัญชีผู้ใช้และการบันทึกระบบอนุญาต
 • การเปลี่ยนแปลงการอนุญาต หรือการละเมิดการเข้าสู่ระบบการควบคุมข้อมูลโดย GxP
 • การเปลี่ยนรูปแบบการติดตามผล และการแสดงผลของระบบและข้อมูล
 • กระบวนการอัตโนมัติในการบันทึกช่องโหว่ หรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัยออนไลน์โดย CAPA
 • การคัดกรอง และจัดข้อมูลในแต่ละวัน
 • การแจ้งเตือนสำหรับการเกิดช่องโหว่ ที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูล​

2018 ISPE India Affiliate Annual Conference: Cyber Security and its Relationship to Data Integrity and Quality Risk Management by Jason Young CEO Silver Bullet Security.

 • การรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์คืออะไร และมีผลอย่างไรต่อระบบการประกันคุณภาพ QA
 • บทบาทและหน้าที่หลักของการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
 • บทบาทหน้าที่ของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม
 • การตั้งค่าข้อกำหนดระบบและความปลอดภัยผู้ใช้งาน URS, การอนุมัติโดยเงื่อนไข FS  การกำหนดค่าออกแบบโดย CS/ DS
 • การรับรองการติดตั้ง IQ การรับรองการปฏิบัติงาน OQ และการทดสอบสมรรถนะ PQ
 • การตรวจสอบขั้นตอน และอนุมัติภายใต้การทำงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
 • การคัดกรองความเสี่ยง และประเมินผล
 • การตอบสนองต่อสถานการณ์โดยป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที

ระบบการตรวจสอบความถูกต้องและกำกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ตามมาตรฐาน GxP

​       กลไกการกำกับดูแลข้อมูลในโลกไซเบอร์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลตามระบบ CSV โดยใช้มาตรฐาน ในระบบ GxP ตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม บริษัทซิลเวอร์ บูลเล็ท ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซสจำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์โดยมีแนวปฎิบัติที่ดีที่สุดเป็นที่ยอมรับระดับสากลอย่าง ข้อกำหนด FDA, EU, PIC/S หรือ ICH ภายใต้มาตรฐาน COBIT5 หรือ ISO 27001 


 • การกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบภายในระบบการจัดการคุณภาพสำหรับ IT, QA ภายใต้การจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์
 • ออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการโดย QA ในระหว่างกระบวนการ CSV
 • การออกแบบเฟรมเวิร์กสำหรับการจัดการการผลิตและการทดสอบระบบ โดย URS, FS,CS/DS  และการทำสอบคุณภาพโดย IQ, QQ, PQ เพื่อให้บรรจุข้อกำหนดของการจัดการระบบความปลอดภัย
 • การจัดทำระบบการดูแล จัดการข้อมูลอย่างถูกต้อง โดยอาศัยแนวปฎิบัติ และข้อกำหนดต่างๆ
 • การติดตาม ตรวจจับพร้อมบันทึกช่องโหว่ หรือการยอมรับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของ CAPA
 • การสร้างเมทริกซ์สำหรับการสร้างแบบจำลองป้องกันความเสี่ยง โดยการจำแนกข้อมูลและลำดับความสำคัญของระบบ เพื่อกำหนดระดับความปลอดภัยที่เหมาะสม
Asia Pacific GAMP Data Integrity Conference 13-14 Nov 2017 Singapore: Data Integrity and Cyber Security by Jason Young CEO Silver Bullet Security.

กิจกรรมและการบริการด้านการสนับสนุนความรู้ในอุตสาหกรรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

การจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูลในโลกไซเบอร์ และการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการภายใต้มาตรฐาน GxP

      มาตรฐาน GAMP 5 และการดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์เป็นหลักสูตรสำหรับบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ (QA)  ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้ระบบการช่วยดูแลความปลอดภัยของระบบข้อมูลผ่าน QMS ซึ่งมีหัวข้อหลักๆในการอบรมดังนี้

    ซิลเวอร์ ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส มีศักยภาพที่โดดเด่นเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ ในด้านการมุ่งมั่นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้บริการด้านความปลอดภัยด้านไซเบอร์สำหรับอุตสาหกรรมทางด้านวิยาศาสตร์การแพทย์ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ (GxP Quality Assurance) เราได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาและทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงาน ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering)  เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบการดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลในโลกไซเบอร์ตามหลักสากล

2018 ISPE Annual Conference: Cyber Security Threats and Solutions, To Batch Record and Packing Line Serialization Data Integrity Requirements by Jason Young CEO Silver Bullet Security.

การบริการและความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และข้อกำหนด GxP

Languages

Contact training@silverbulletsecurity.com to get a copy of any of our presentations